Aktuellt

British Congress of Mathematical Education 2018

British Congress of Mathematical Education 2018, inbjudan att bidra. Mer information

Wallenbergpriset 2017 till Maurice Duits

Maurice Duits, lektor i matematik vid KTH, tilldelas årets Wallenbergpris om 300 000 kronor. Priset har sedan 1983 delats ut av Svenska Matematikersamfundet till löftesrika unga svenska matematiker, och bekostas sedan 1987 med medel från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.

Maurice Duits får Wallenbergpriset för viktiga bidrag till analys av slumpmatriser och relaterade stokastiska modeller, speciellt för framsteg rörande skalningsgränser för egenvärden och centrala gränsvärdessatser för determinantprocesser.

Göran Gustafsson föreläsningsserie vid KTH

Avi Widgerson (IAS, Princeton) will give the 2017 Göran Gustafsson Lectures in Mathematics at KTH. The lectures will be held at 13.15 on May 19, 22 and 23. For locations, titles and abstracts please see below. A fourth lecture will be given in the combinatorics seminar on May 24. Mer information

Gemnsamt möte “Meeting of the Catalan, Spanish and Swedish Math Societies” i Umeå,juni 2017

Ett gemensamt möte “Meeting of the Catalan, Spanish and Swedish Math Societies” kommer att hållas iUmeå den 12 till 15 Juni 2017. Mer information

Förslag till Wallenbergpristagare

Wallenbergpriset har delats ut sedan 1983 (under detta namn sedan 1987) av Svenska Matematikersamfundet. Det har delats ut till speciellt löftesrika yngre svenska disputerade matematiker, som ännu inte erhållit en fast forskartjänst. Wallenbergpriset har varit den mest prestigeladdade utmärkelse som en yngre svensk matematiker kunnat få inom landet. Den uttalade avsikten med priset har varit att uppmuntra matematisk forskning. De flesta av pristagarna har också fortsatt sin karriär som matematiker vid svenska universitet och större delen av pristagarna är idag professorer. Priset är i år på 300 000 kr. En priskommitté bestående av Alexandru Aleman (sammankallande), Pär Kurlberg och Jana Björn har utsetts av samfundet. Kommittén ber genom detta brev om förslag för år 2017. Förslagen ska innehålla motivering och gärna ett CV samt tänkbara sakkunniga som kommittén skulle kunna tillfråga. Den person som föreslås ska vara högst 40 år vid utgången av 2017 och ha disputerat då samfundet fattar sitt beslut. Personen bör ha bedrivit väsentliga delar av sin matematiska forskning i Sverige, men behöver inte vara född i Sverige. Förslagen skall vara kommittén tillhanda senast 17 mars 2017. Förslagen kan sändas med epost till alexandru.aleman@math.lu.se.

KNUT OCH ALICE WALLENBERGS STIFTELSES RESEFOND och MATS ESSÉNS MINNESFOND

Svenska matematikersamfundet kan än en gång utlysa resestipendier avsedda för ograduerade forskare i matematik. Med ograduerade forskare avses de som ännu ej avlagt doktorsexamen. För mer information, klicka här.

ISAAC 2017 på Linnéuniversitet

ISAAC (International Society for Analysis, its Applications and Computation) arrangerar sin elfte kongress i samarbete med Institutionen för Matematik vid Linnéuniversitetet i Växjö 14-18 augusti 2017. Mer information.

Celsiusmedaljen 2016

Kungl. Vetenskaps-Societeten finaste utmärkelse – Celsiusmedaljen i guld – går i år till Svante Janson, professor i matematik vid Matematiska institutionen, Uppsala universitet. Svante Janson får medaljen med motiveringen: ”för hans framstående forskning inom kombinatorisk sannolikhetsteori”, pressmedelande.

Höstmötet 2016

Höstmötet 2016 kommer att hållas i Lund den 18 november i Gårdingsalen klockan 13–15, och Hörmandersalen klockan 15–19, Program.

Sonja Kovalevsky-dagarna 2016

Information om Sonja Kovalevskydagarna 2016 finns här .

Höstmötet 2016

Höstmötet 2016 kommer att hållas i Lund den 18 november i Gårdingsalen klockan 13–15, och Hörmandersalen klockan 15–19, inbjudan. och information om hotell.

Speciella sessioner för “Meeting of the Catalan, Spanish and Swedish Math Societies” i Umeå,juni 2017

Det finns möjlighet att föreslå/organisera sessioner för det gemensamma mötet “Meeting of the Catalan, Spanish and Swedish Math Societies” som kommer att hållas i Umeå 12 till 15 juni 2017: Mer information

Wallenbergpriset 2016 till John Andersson och Erik Wahlén

John Andersson, lektor i matematik vid KTH, och Erik Wahlén, lektor i matematik vid LU delar årets Wallenbergpris om 300 000 kronor. Priset har sedan 1983 delats ut av Svenska Matematikersamfundet till löftesrika unga svenska matematiker, och bekostas sedan 1987 med medel från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.

Andersson får Wallenbergpriset för för viktiga bidrag till teorin för partiella differentialekvationer, speciellt lösningen av Signorinis problem.

Wahlén belönas för viktiga bidrag till teorin för partiella differentialekvationer, speciellt lösningen (med Ehrnström) av Whithams förmodan.

Mer information.
Tidigare pristagare.
Om Wallenbergpriset.

Utdelning av Crafoordpriset i matematik och symposium

I samband med utdelningen av Crafoordpriset i matematik till Yakov Eliashberg kommer att hållas symposiet ”Contact and symplectic topology”. Prissymposiet äger rum 25 maj i sal D1 på KTH (Lindstedtsvägen 17) för att komma så nära forskare, doktorander och studenter som möjligt. Mer information finns på sidan.

Gustafssonpris till Volodymir Mazorchuk, Uppsala universitet

Volodymyr Mazorchuk, professor i matematik vid Uppsala universitet, har tilldelats Göran Gustafssonpriset ”för hans nyskapande arbeten inom representationsteorin ch andra delar av algebran, i synnerhet för hans bidrag till kategorifieringsteorin och representationsteorin av 2-kategorier”. Mer information.