Aktuellt

Förslag till Wallenbergpristagare


Wallenbergpriset har delats ut sedan 1983 (under detta namn sedan 1987) av Svenska Matematikersamfundet. Det har delats ut till speciellt löftesrika yngre svenska disputerade matematiker, som ännu inte erhållit en fast forskartjänst. Wallenbergpriset har varit den mest prestigeladdade utmärkelse som en yngre svensk matematiker kunnat få inom landet. Den uttalade avsikten med priset har varit att uppmuntra matematisk forskning. De flesta av pristagarna har också fortsatt sin karriär som matematiker vid svenska universitet och större delen av pristagarna är idag professorer. Priset är i år på 300 000 kr.

En priskommitté bestående av Jana Björn (sammankallande), Peter Sjögren och Volodymyr Mazorchuk har utsetts av samfundet. Kommittén ber genom detta brev om förslag för år 2019.

Förslagen ska innehålla motivering och gärna ett CV samt tänkbara sakkunniga som kommittén skulle kunna tillfråga. Den person som föreslås ska vara högst 40 år vid utgången av 2019 och ha disputerat då samfundet fattar sitt beslut. Personen bör ha bedrivit väsentliga delar av sin matematiska forskning i Sverige, men behöver inte vara född i Sverige.

Förslagen skall vara kommittén tillhanda senast 15 mars 2019. Förslagen kan sändas med epost till jana.bjorn@liu.se

Wallenbergpriset 2018 till Dan Petersen och David Witt Nyström

Årets pristagare Dan Petersen, Stockholms universitet, och David Witt Nyström, Göteborgs universitet, belönas för sina studier av geometri som del av algebra och komplex analys.

Wallenbergpriset i matematik delas ut av Svenska Matematikersamfundet med medel från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Wallenbergpriset delas ut till löftesrika unga svenska matematiker.

Både Petersen och Witt-Nyström har arbetat med geometriska aspekter av olika matematiska fält.

Priskommitténs motivering för årets val:

”David Witt-Nyström får Wallenbergpriset för viktiga bidrag inom komplex geometri, speciellt studier av Hele-Shaw-flöden, Okounkov-kroppar samt ett spektakulärt motexempel till en förmodan av Chen och Tian om regularitet hos lösningar till Monge-Ampére-ekvationen.

”Dan Petersen får Wallenbergpriset för sina betydelsefulla arbeten inom algebraisk geometri, i synnerhet resultat om homologisk stabilitet och kohomologin för modulirum av kurvor. Vidare har han funnit ett slående motexempel till C. Fabers förmodan om tautologiska ringar för Deligne-Mumford-kompaktifieringen av vissa modulirum av kurvor.

Utmärkelsen tillsammans med prissumman på 300 000 kronor, vilken delas lika mellan de två pristagarna, kommer att delas ut vid Svenska matematikersamfundets årsmöte som hålls den 4 juni 2019 i Lund.

Wallenbergpriset har delats ut sedan 1983 av Svenska Matematikersamfundet till speciellt löftesrika yngre svenska disputerade matematiker, som ännu inte erhållit en fast forskartjänst. Wallenbergpriset är den mest prestigeladdade utmärkelse som en yngre svensk matematiker kan få inom landet. Den uttalade avsikten med priset har varit att uppmuntra matematisk forskning.

Höstmötet 2018

Höstmötet 2018 kommer att hållas i Uppsala den 23 november kl. 13 - 18 program, dagordning och inbjudan.

Årsmötet 2018

Årsmötet 2018 kommer att hållas i Göteborg den 1 juni klockan 13-19, dagordning och program.

Göran Gustafsson föreläsningsserie vid KTH

Gigliola Staffilani (MIT) will give the 2087 Göran Gustafsson Lectures in Mathematics at KTH.
18 maj, Fredag, 13:15. The many faces of dispersive equations Plats: D2
21 maj, Måndag, 13:15. Strichartz Estimates: The dance between analytic number theory and harmonic analysis Plats: D3
22 maj, Tisdag, 13:15. On long time instability of the zero solution to certain Nonlinear Schrodinger equations Plats: E3
Mer information

Call for organizing mini-symposia at the ICIAM 2019 congress

the call for organizing mini-symposia at the ICIAM 2019 congress is now open. Please visit the webpage for details and online submissions.

Swedish study group: Mathematics in society

Workshop för samverkan mellan samhället och matematiker inom akademin, 19-24 augusti. Deadline för problemformuleringar från företag/myndigheter: April 15.
For more information

Harald Bohr Lecture

Andrew Wiles will give a special Harald Bohr Lecture on March 14, 2018, at the University of Copenhagen, more information

Årsmötet 2018

Årsmötet 2018 kommer att hållas i Göteborg den 1 juni klockan 13-19, mer information kommer

KNUT OCH ALICE WALLENBERGS STIFTELSES RESEFOND och MATS ESSÉNS MINNESFOND

Svenska matematikersamfundet kan än en gång utlysa resestipendier avsedda för ograduerade forskare i matematik. Med ograduerade forskare avses de som ännu ej avlagt doktorsexamen. För mer information, klicka här.

Förslag till Wallenbergpristagare

Wallenbergpriset har delats ut sedan 1983 (under detta namn sedan 1987) av Svenska Matematikersamfundet. Det har delats ut till speciellt löftesrika yngre svenska disputerade matematiker, som ännu inte erhållit en fast forskartjänst. Wallenbergpriset har varit den mest prestigeladdade utmärkelse som en yngre svensk matematiker kunnat få inom landet. Den uttalade avsikten med priset har varit att uppmuntra matematisk forskning. De flesta av pristagarna har också fortsatt sin karriär som matematiker vid svenska universitet och större delen av pristagarna är idag professorer. Priset är i år på 300 000 kr. En priskommitté har utsetts av samfundet; kommittén ber genom detta brev om förslag för år 2018. Förslagen ska innehålla motivering och gärna ett CV samt tänkbara sakkunniga som kommittén skulle kunna tillfråga. Den person som föreslås ska vara högst 40 år vid utgången av 2018 och ha disputerat då samfundet fattar sitt beslut. Personen bör ha bedrivit väsentliga delar av sin matematiska forskning i Sverige, men behöver inte vara född i Sverige. Förslagen skall vara kommittén tillhanda senast 4 februari 2018. Förslagen kan sändas med epost till kurlberg@math.kth.se.

Höstmötet 2017

Höstmötet 2017 kommer att hållas i Umeå den 17 november kl. 13 - 19 i MC313 MIT-huset, Umeå universitet, inbjudan, daagordning och program.

Årsmötet 2017

Årsmötet 2017 kommer att hållas i Umeå den 12 juni klockan 18.30, lokal meddelas senare, Program.

British Congress of Mathematical Education 2018

British Congress of Mathematical Education 2018, inbjudan att bidra. Mer information

Wallenbergpriset 2017 till Maurice Duits

Maurice Duits, lektor i matematik vid KTH, tilldelas årets Wallenbergpris om 300 000 kronor. Priset har sedan 1983 delats ut av Svenska Matematikersamfundet till löftesrika unga svenska matematiker, och bekostas sedan 1987 med medel från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.

Maurice Duits får Wallenbergpriset för viktiga bidrag till analys av slumpmatriser och relaterade stokastiska modeller, speciellt för framsteg rörande skalningsgränser för egenvärden och centrala gränsvärdessatser för determinantprocesser.

Göran Gustafsson föreläsningsserie vid KTH

Avi Widgerson (IAS, Princeton) will give the 2017 Göran Gustafsson Lectures in Mathematics at KTH. The lectures will be held at 13.15 on May 19, 22 and 23. For locations, titles and abstracts please see below. A fourth lecture will be given in the combinatorics seminar on May 24. Mer information

Gemnsamt möte “Meeting of the Catalan, Spanish and Swedish Math Societies” i Umeå,juni 2017

Ett gemensamt möte “Meeting of the Catalan, Spanish and Swedish Math Societies” kommer att hållas iUmeå den 12 till 15 Juni 2017. Mer information

KNUT OCH ALICE WALLENBERGS STIFTELSES RESEFOND och MATS ESSÉNS MINNESFOND

Svenska matematikersamfundet kan än en gång utlysa resestipendier avsedda för ograduerade forskare i matematik. Med ograduerade forskare avses de som ännu ej avlagt doktorsexamen. För mer information, klicka här.

ISAAC 2017 på Linnéuniversitet

ISAAC (International Society for Analysis, its Applications and Computation) arrangerar sin elfte kongress i samarbete med Institutionen för Matematik vid Linnéuniversitetet i Växjö 14-18 augusti 2017. Mer information.

Celsiusmedaljen 2016

Kungl. Vetenskaps-Societeten finaste utmärkelse – Celsiusmedaljen i guld – går i år till Svante Janson, professor i matematik vid Matematiska institutionen, Uppsala universitet. Svante Janson får medaljen med motiveringen: ”för hans framstående forskning inom kombinatorisk sannolikhetsteori”, pressmedelande.